Sve o električnom pogonu na vozilima

Sve o električnom pogonu na vozilima

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:1350/preview

6Slika 3.1Blok –shema elemenata automobila na električni pogon[5]Na slici 3.1Blok –shema elemenata automobila na električni pogon vidljivo je da su visokonaponske električne pogonske baterije najveće i zauzimaju najviše mjesta, ali o njima će više govora biti u nastavku.Također u nastavku će biti prikazana shema cijelog automobila saelektričnimpogonom tepojedinačno označenim dijelovima.

7Slika 3.2Shema automobila na električni pogon[6]Na slici 3.2Shema automobila na električni pogonprikazani dijelovi prema brojevima označavaju: 1. Električni motor/generator, 2.Diferencijalni prijenos, 3. Upravljač električnog motora (kontroler), 4. Kabel pogonskog napona, 5. Visokonaponskepunjivebaterije, 6. Upravljački sustav baterije, 7. Rashladni sustav, 8. Kočioni sustav, 9. Visokonaponski kompresor rashladnog sustava, 10. Visokonaponski sustav grijanja, 11. Punjač baterije, 12. Utičnica za punjenje, 13. Vanjski izvor napaja

Elektromotori

Elektromotor je električna mašina koja pretvara električnu energiju u mehaničku energiju. Obrnuti proces, pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju, se vrši generatorom.

Princip rada

Većina elektromotora rade na principu elektromagnetne indukcije, ali postoje i motori koji koriste druge elektromehaničke fenomene, kao što su elektrostatička sila ipiezoelektrični efekat. Fundamentalni princip na kom se zasnivaju elektromagnetski motori je mehanička sila koja deluje na provodnik kroz koji protiče električna struja i koji se nalazi u magnetskom polju. Ova sila je opisana Lorencovim zakonom i njen pravac je normalan na provodnik i magnetsko polje.

Većina elektromagnetnih motora je rotacionog tipa, a postoje i linearni motori. U rotacionom motoru, obrtni deo se naziva rotor, a nepomični se naziva stator. Namotaji na rotoru su postavljeni aksijalno, a magnetsko polje je radijalno. Stoga mehanička sila deluje tangecijalno, pa se razvija obrtni moment na osovini rotora.

3phase-rmf-320x240-180fc

Obrtno magnetsko polje kao suma vektora magnetnih indukcija tri fazna namotaja. Ovo je ilustracija rada trofaznog naizmeničnog motora..

Delovi asinkronog motora

Za razliku od sinkronih motora, koji se u praksi najčešće koriste kao generatori, asinhrone motore najviše koristimo kao elektromotore. Trofazni i jednofazni asinhroni elektromotori zbog dobrih osobina maju veliku primjenu. Asinhroni elektromotori često se koriste za pogon električnih uređaja kao što su pumpe, ventilatori, kaloriferi… Glavni dijelovi su: stator, rotor i kućište.

4-11_Dijelovi_asinkronog_motora_crpke

Delove asinhronog motora možemo podeliti i na sledeći način:

  1. mehanički dijelovi: kućište, osovina, ležajni štitovi, ležaji, ventilatori
  2. električki dijelovi: namotaj statora i rotora, priključne stezaljke
  3. magnetni delovi: jaram i zubi statora, jaram i zubi rotora, vazdusni raspor.

Posebnost asinkronog motora je u konstrukciji njegov rotor. S obzirom na konstrukciju rotorskog namotaja, postoje dve osnovne vrste asinhronih motora: kolutni i kavezni.

Glavni konstruktivni dijelovi asinkronog stroja su:

  1. stator
  2. rotor
  3. namotaj statora i rotora
  4. priključna kutija
  5. kućište

S obzirom na rad rotora i rotorskog namotaja, asinkroni motori mogu biti:

  1. kavezni
  2. klizno-obrtni , odnosno klizno-prstenasti

Na slici su prikazani: 1. statorski namotaj, 2. paket statora (magnetna jezgra), 3. kavezni namot, 4. osovina, 5. ležaj i 6. kućište

4-11_asinkroni_motor

 

Primer koncepta elektroautomobila:

Advertisements

Report this ad
Report this ad

Comments are closed.