AMONIJAK NH3

Amonijak

  • Na običnim uslovima amonijak je bezbojni gas oštrog mirisa. Pri udisanju ima nadražujuće dejstvo već u koncentraciji od 0,5 % u vazduhu.
  • Fizicke osobine:gas bez boje,ostrog mirisa,Tt=-78C,Tk=-33C,u vodi se rastvara vise od svih ostalih gasova

  • Lakši je od vazduha.
  • U tečno stanje prelazi kada se ohladi na temperaturu od – 33,3 oC ili pod pritiskom od 0,8 MPa na sobnoj temperaturi.
  • Rastvorljivost u vodi na 0 oC je 1176 litara u 1 litru vode.

Hemijske osobine:

Azot se jedini sa vodonikom gradeći amonijak:

N2(g) + H2(g) <—> NH3(g)

reaguje sa nemim metalima,kiseonikom,halogenima,vodom
Amonijak se dobro rastvara u vodi (vodeni rastvor reaguje bazno):

H+HONHOH
vodeni rastvor NHreaguje slabo bazno.

Amonijum soli postaju reakcijom gasovitog amonijaka ili njegovog vodenog rastvora sa kiselinama

NH+HCl→NH₄Cl

NH+HNO→NH₄NO

Laboratorijsko dobijanje:2NH₄Cl+Ca(OH)→2NH+2H₂O+CaCl
Industrijsko : N+3H→2NH₃AA.

Značaj i upotreba amonijaka

  • Oko 90 % proizvedenog amonijaka troši se na   proizvodnju azotnih veštačkih đubriva.
  • Ostala količina od oko 10 % upotrebljava se za dobijanje :

– Azotne kiseline,

– Amonijačnih soli (karbonata,hlorida,fosfata) ,

– Eksploziva,

– Boja,

– Plastičnih masa,

– Za pranje vune,

– U farmaciji,

– Medicini i td.

U prirodi nastaje razlaganjem organskih azotnih jedinjenja.

Comments are closed.