ZAKON O ZASTITI VAZDUHA

slide2

ZAKONSKA REGULATIVA O ZAŠTITI VAZDUHA

 • – Zakon o zaštiti vazduha „Sl.list CG“ br.25/10 od 05.05.2010.
 • – Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha „Sl.list RCG“ br.48/07 od 03.07.2008.
 • – Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli „Sl.list CG“ br.07/08 od 01.02.2008.
 • – Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha „Sl.list CG“ br.25/10 od 08.07.2010.
 • – Pravilnik o dozvoljenim koncentracijama štetnih materija u vazduhu „Sl.list RCG“ br.04/82, 8/82.
 • Pravilnik o emisiji zagađujućih materija u vazduhu „Sl.list RCG“ br.25/01.
obaveze pred pristup eu
OBAVEZE PRED PRISTUP EU

 • – Usklađivanje zakonske regulative sa zakonskom regulativom EU
 • – Smanjenja emisija štetnih materija na izvorima zagađenja
 • (prašinaigasoviCO, CO2, SO2, NOx idrugihštetnihmaterija
 • organskog ineorganskogporijekla)
 • – Emisija sumpor dioksida zavisi od kvalitetauglja, tj. od sadržaja
 • sumpora u uglju
 • – TE “Pljevlja“ je 2009. godine izvršila zamjenu elektrofilterskog
 • postrojenja novim
 • – Programomzaštiteživotnesredine EPCG AD Nikšić od 2012-2016.
 • predviđena je ugradnjapostrojenjazaodsumporavanjedimnoggasai
 • opredjeljenasu sredstvazaugradnjuistog.
karakteristike pljevaljskog lignita
KARAKTERISTIKE PLJEVALJSKOG LIGNITAPljevaljski ugalj spada u kategoriju visokokaloričnog mrkog lignita

monitoring emisija u vazduh
MONITORING EMISIJA U VAZDUHProsječne vrijednosti mjerenja produkata sagorijevanja

(MDK je 400mg/m3-postojeća postrojenja i 200mg/m3-nova postrojenja)

slide7

ODSUMPORAVANJE

Gips koji se dobija u procesu odsumporavanja dimnih gasova u termoenergetskim postrojenjima poznat je kao ODG-gips ili sulfo gips

Dovod krečnjaka

Kotao Elektorfiltar Apsorber Dimnjak

Suspenzija gipsa

Gips dobijen odsumporavanjem dimnih gasova je vlažan, konačno odvojen i kristalan kalcijum sulfat dihidrat visoke čistoće. On nastaje u toku mokrog procesa odsumporavanja u pažljivo kontrolisanim uslovima krečnjačko/krečnog procesa poslije oksidacije vazduhom i naknadnom obradom gipsa.

slide9

Proces se odvija po reakcijama:

•CaO+H2O=Ca(OH)2

•Ca(OH)2+SO2=CaSO3 x ½ H2O+½ H2O

• CaSO3 x ½H2O+½O2+ 3/2 H2O=CaSO4 x 2H2O

Odnos sulfata (CaSO4) i sulfita (CaSO3) u tečnoj fazi zavisi od koncentracije SO2 u neprečišćenim gasovima i od katalitičkog uticaja letećeg pepela.

Ako se umjesto kreča koristi krečnjak, potrošnja je veća za 10-15% od stehiometrijske potrošnje određene reakcijama.

• CaCO3+SO2+½H2O=CaSO3x½H2O+CO2

• CaCO3+SO2+2H2O+½O2=CaSO4+2H2O+CO2

slide11

Odsumporavanje dimnih gasova pomoću CaCO3 može se predstaviti

reakcijama:

• S+O2=SO2

• CaCO3=CaO+CO2

• CaO+H2O=Ca(OH)2

• Ca(OH)2+SO2=CaSO3 x ½H2O+½H2O

• CaSO3 x ½H2O+½O2 +3/2H2O=CaSO4 x 2H2O

Ubrizgavanje sorbenata radi izdvajanja SO2 iz dimnih gasova se može vršiti na

sledeće načine:

• Ubrizgavanjem sorbenta u ložište kotla,

• Ubrizgavanjem sorbenta u konvektivni dio kotla,

• Ubrizgavanjem sorbenta u dimni kanal,

• Dodavanje sorbenata u dozator prijee ulaska uglja u mlin.

slide12

Prednosti i nedostaci postupaka Mokri postupciPrednosti- visok stepen odsumporavanja od 95%Nedostaci-recikliranje otpadnih voda, taloženje čvrstih čestica u eliminatorima kapi, dogrijavanje dimnih gasova, nedostatak prostora pri ugradnji sistema za prečišćavanje u već izgrađenim postrojenjima.Polusuvi postupciPrednosti- na kraju procesa se dobija osušena čestica, nije potrebno dogrijavanje dimnih gasovaNedostaci-problem raspršivanja sredstava za apsorpciju i taloženje čvrste faze na zodovima dimnih kanalaSuvi postupciPrednosti-suvi otpadni materijal i dimno gasovi nijesu zasićeni vodomNedostaci:Stepen izdvajanja SO2 je 40-50%

slide13

ZAKLJUČAK

 • Rok zadobijanjeIPPC dozvole zaTE”Pljevlja” je 2015.
 • Za dobijanje integrisane dozvole je potrebno ugraditi postrojenje za odsumporavanje gasova
 • Projektovanje ovog sistema mora uzeti u obzir sve zahtjeve koji se odnose na uklapanje ovog postrojenja u postojeće procese termoelektrane tu spada:
 • Analiza karakteristika uglja koji će se koristiti u narednom periodu pri čemu su posebno važni donja toplotna moć, sadržaj vlage i pepela, sadržaj sumpora, forme sumpora u uglju i stepen vezivanja sumpora tokom procesa sagorijevanja
 • Analiza karakteristika dimnog gasa kako na bazi proračuna, tako i na osnovu izmjerenih emisija;
 • Sastav i reaktivnost krečnjaka koji će se koristiti za pripremu suspenzije kao i mogućnosti transporta krečnjaka u potrebnim količinama;
 • Potrebno je definisati i način odlaganja gipsa
 • Odlaganje suvog gipsa komercijalnog kvaliteta sa mogućnošću njegove kasnije prodaje
 • Odlaganje suspenzije gipsa koji se može prodati nakon dodatnog tretmana
 • Miješanje suspenzije gipsa sa gustom hidromješavinom pepela i šljake i njeno odlaganje na deponiju pepela i šljake termoelektrane. U ovom slučaju gips nema mogućnost prodaje